Search Result: parable

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

parable

parabòl

Jesus spoke in parables with the crowd.

Jezi te pale an parabòl ak foul la.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?