Search Result: stop

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

stop

sispann

Stop talking and get in the car.

Sispann pale epi monte machin nan.

stop verb

kwape vèb

come to an end

yon bagay ki fini

We can stop right here if you want.

Nou ka kanpe la si ou vle.

stop

rete

stop

estasyon

station on a route

Stop

Kwape

Researchers are working hard to stop the progress of the disease.

Chèchè yo ap travay di pou kwape maladi a.

Similar Words » Mo Ki Sanble

stop

(verb)

kwape

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?