Search Result: talon kikit

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

high heels

talon kikit

She was wearing a black dress and red high heels.

Li te mete yon wòb nwa ak talon kikit wouj.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?