Search Result: tizonnay

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

harassment noun

tizonnay non

Behavior that annoys or upsets someone

Konpòtman ki nwi yon moun oswa fè li fache.

The boss is accused of sexual harassment.

Yo akize patwon an pou tizonnay seksyèl.

Similar Words » Mo Ki Sanble

harassment

(noun)

tizonnay

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?