Search Result: zansèt

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

ancestor

zansèt


Many ancestors sacrificed their lives for our freedom.

Anpil zansèt te sakrifye lavi yo pou nou te ka jwenn libète.

ancestral

zansèt

ancestry

zansèt

forefather

zansèt

ancestors

zansèt

My ancestors come from Africa.

Zansèt mwen yo soti Lafrik.

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?